Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia..

Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy peräkärry palautushetkellä.

Vuokrauksen kohteena on peräkärry Eurowagon (rekisterinumero DFP-126) / Respo (DGK-201)/ lavetti (DIG-676), sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle aina viipymättä.

Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttäjä puhdistaa peräkärryn käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärrya ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokraperäkärryä ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida kärryn kantavuus, ja kuorman sidonta, ja ettei mahdollisesti liikkuva kuorma aiheuta kärrylle vahinkoa.

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta, ylikuormasta tai kuorman puutteellisesta sidonnasta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on itse vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa / onnettomuuksissa.

Vuokralleottaja vastaa mahdollisista rikemaksuista ja sakoista tai ylikuormamaksuista, jotka hän on saanut vuokrakärryä käyttäessään.

Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja täyskaskolla. Omavastuu täyskaskossa on 500 euroa.

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi poistaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. 

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

Arctic Motor Rentals

Vuokrausehdot peräkarryille

Arctic Motor Rentals

Vuokrausehdot moottorikelkoille

Vuokralle ottajalla tulee olla kyseiseen ajoneuvoon oikeuttava ajokortti.

Moottorikelkan omavastuuhinta vahinkotapauksissa on 2000€.

Polttoaine ei sisälly vuokraan. Ajoneuvo luovutetaan tankattuna ja se tulee palauttaa tankattuna.

Vuokralle ottajan tulee käsitellä ajoneuvoa ja sen varusteita huolella. Kaluston käyttö laittomiin tarkoituksiin, samoin kuin rakenteiden muuttaminen tai osallistuminen kilpailuihin on kielletty.

Ajovarusteet on säilytettävä asianmukaisesti eikä varusteita saa jättää moottorikelkan päälle niiden anastamisherkkyyden vuoksi. Varusteita tulee käsitellä huolella ja etenkin kypärän maahan putoamisen estämiseen on kiinnitettävä suurta huomiota.

Vahingon tapahduttua tulee vuokralle ottajan kutsua aina paikalle poliisiviranomainen. Vuokralle ottajan tulee täyttää vahinkoilmoituslomake ja viipymättä ilmoittaa asiasta vuokralle antajalle.

Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvon- ja ajajan varusteet täydestä arvostaan niiden rikkoutuessa, kadotessa, vahingoittuessa tai muussa tapauksessa, jossa edellä mainituille asioille tapahtuu arvonalennusta muutoin kuin normaalin kulumisen muodossa. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle sattuneet vahingot omavastuun mukaisesti kutakin vahinkotapausta kohden erikseen, ellei mahdollisen kolarin vastapuolen liikennevakuutus sitä korvaa. Mikäli vahinko on tapahtunut tahallisesti, törkeästä varomattomuudesta, päihtymisestä tms. johtuen niin vuokralle ottaja sitoutuu korvaamaan aiheutetut vahingot kokonaisuudessaan omavastuun määrästä riippumatta.
Vuokralle ottaja on myös vastuussa aiheuttamastaan henkilö- tai esinevahingosta siltä osin kuin lakisääteinen liikennevakuutus ei niitä kata.

Vuokrattu kalusto on palautettava kokonaisuudessaan sovitun mukaisesti. Mikäli palautus viivästyy sovitusta ilman yhteydenottoa ja asiasta sopimista, niin vuokralle antajalla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista, sekä periä uusi alkava vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta 50% korotettuna. Mikäli kelkkaa ei ole palautettu sovitun mukaisesti eikä vuokran antajaan ole otettu yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisiviranomaisille.

Ajoneuvon luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.

Vuokrahinta maksetaan vuokraushetkellä tai etukäteen saatavalla laskulla. Ajoneuvot luovutetaan vain maksettua kuittia vastaan.

Vuokralle ottaja on vuokra-aikana vastuussa ajoneuvoon kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

Korjauksiin tulee aina olla vuokraajan lupa.

Vaikka vuokralle ottaja palauttaa ajoneuvon ennen vuokra-ajan loppumista, hän ei ole oikeutettu saamaan vuokrahintaa käyttämättömästä ajasta takaisin.

Vuokralle ottaja on velvollinen vuokrausaikana huolehtimaan normaaleista tarkastuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdytysnesteen määrästä yms.

1vrk 200km,  Viikko 800km. Lisäkilometrit 0,90/kms.

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Arctic Motor Rentals

Moottorikelkat, Peräkärryt, Fatbike, Pienkuormaaja sekä mökkivuokraus

Tietosuoja – Copyright Arctic Motor Rentals – Sivuston toteutus www.sevenbeach.fi